Ochrana a zpracování osobních údajů (GDPR)

    Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
     těchto údajů („GDPR”) je: Jiří Strachotta, provozovatel internetového obchodu: www.jsweld.cz, se sídlem: Bystřice 408, 739 95 Bystřice F-M, IČO: 08307326 (dále jen správce).

 

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:

Jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje) pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.

 

 

Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:

1) Plnění smlouvy mezi správcem a kupujícím.

2) Oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení).

3) Souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce zboží.

 

 

Správce uchovává osobní údaje:

1 ) Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.

2) Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze správci. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

1) Podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

2) Zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti z provozování e-shopu.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

 

Kupující má právo:

1) Na přístup ke svým osobním údajům.

2) Na opravu osobních údajů.

3) Na výmaz osobních údajů.

4) Vznést námitku proti zpracování.

5) Na přenositelnost údajů.

6) Odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email: obchod@jsweld.cz .

 

 

Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů.

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, stačí odeslat e-mail na obchod@jsweld.cz .

 

Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 

Kontaktní údaje prodávajícího: Jiří Strachotta – JS Weld, Bystřice 408, 739 95 Bystřice, okres F-M.

IČO: 08307326, DIČ: CZ8706186038, e-mail: obchod@jsweld.cz, tel: +420 733 557 773.

V Bystřici, dne 1. 7. 2019.