AUTOGEN - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, KONTROLY, SUCHÉ PŘEDLOHY

AUTOGEN - BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY, KONTROLY, SUCHÉ PŘEDLOHY

Často se setkávám s tím, že při prodeji autogenních položek musím vysvětlovat bezpečnostní rizika, jak a co kontrolovat …  Proto jsem se rozhodl sepsat níže pár rad.

Na autogenní soupravě je nutno mít minimálně jeden bezpečnostní prvek, pojistku proti zpětnému šlehu (toto je nařízení vlády). Bezpečnostní prvek je suchá předloha. Suchá předloha zjednodušeně zhasne zpětné šlehnutí – plamen, který se dostal do vedení autogenu. Na hořlavý plyn je třeba mít tedy minimálně jeden tento ochranný prvek. Na Kyslík není nutno mít tuto suchou předlohu, je však důrazně doporučeno. Kyslík podporuje hoření, spolu s mastnotou je výbušný! Ruce nebo pracovní oděv znečištěný od mastnoty = jasné koledování o pracovní úraz.

Co je pojistka proti zpětnému tlaku (známá jako BV 12 – hadicový nástavec)? Často se to plete. Pojistka proti zpětnému tlaku (zpětnému proudění plynu) není bezpečnostní prvek! Tato pojistka pouze při obráceném směru plynu zamáčkne kuličku do sedla nástavce tak, aby uzavřela proudění plynu a teoreticky se zastavil tlak při obráceném směru proudění plynu. Nejedná se však o prvek, který zvládne zhasnout hořící plamen.

 

Suché předlohy se dají rozdělit na dvě základní skupiny: 

1) Ty, které se po aktivaci (po akci, kdy zabránily zpětnému šlehu dostat se dále) dají znovu použít. Po aktivaci se jednoduše zmáčkne páčka a vše funguje dále. Pořizovací cena je však nejvyšší. Instalují se hned za redukční ventil.

2) Ty, které se po aktivaci musí vyměnit za nové, jsou jednorázové. Jedná se o válečky, které jsou instalovány za rukojeť nebo za redukční ventil.

 

Základní fakta k autogenu:

  •         Minimální délka hadic je 5m.
  •       Bezpečnostní prvek (suchá předloha) na hořlavém plynu je nutnost.
  •       Bezpečnostní prvek (suchá předloha) na Kyslíku není nutnost, pouze je doporučen.
  •          Vést písemnou dokumentaci o zkouškách autogenních položek (nebo souprav):

1)      Redukční ventily s frekvencí zkoušek co 1 rok (kontrola těsnosti a vizuální kontrola, že mechanické části jsou bez poškození) / Provádí pověřená osoba (majitel).

2)      Pojistky proti zpětnému šlehnutí s frekvencí zkoušek co 6 měsíců (maximálně životnost je však 5 let od data zakoupení) / Provádí pouze autorizovaný zkušební technik, který nově označí předlohu samolepkou a dodává zkušební zprávu.

3)      Svařovací – Řezací nástavce a hořáky / Rukojeti s frekvencí zkoušek co 1 rok (kontrola těsnosti a vizuální kontrola, že mechanické části jsou bez poškození) / Provádí pověřená osoba (majitel).

4)      Hadice se kontrolují s frekvencí co 3 měsíce (kontrola těsnosti a vizuální kontrola, že mechanické části jsou bez poškození) / Provádí pověřená osoba (majitel).

V reálu pak zápis o zkouškách vypadá asi takto:

 

Autogenní souprava ev.č. 1 (Ventily GCE Din+ / Suché předlohy GCE SG-5 / Řezací hořák GCE R8 / Hadice 15m):

Redukční ventil O2 ev.č.1

Datum kontroly:  XXX  I  Zkouška těsnosti a vizuální kontrola:  OK  I  Příští kontrola:  XXX  I  Podpis:  XXX 

Redukční ventil C2H2 ev.č.1

Datum kontroly:  XXX  I  Zkouška těsnosti a vizuální kontrola:  OK  I  Příští kontrola:  XXX  I  Podpis:  XXX 

Suchá předlohal O2 ev.č.1

Datum kontroly:  XXX  I  Zkouška v odborném středisku: OK, viz.protokol  I  Příští kontrola:  XXX   

Suchá předlohal C2H2 ev.č.1

Datum kontroly:  XXX  I  Zkouška v odborném středisku: OK, viz.protokol  I  Příští kontrola:  XXX   

Řezací hořák ev.č.1

Datum kontroly:  XXX  I  Zkouška těsnosti a vizuální kontrola:  OK  I  Příští kontrola:  XXX  I  Podpis:  XXX 

Hadice O2 + C2H2 ev.č.1

Datum kontroly:  XXX  I  Zkouška těsnosti a vizuální kontrola:  OK  I  Příští kontrola:  XXX  I  Podpis:  XXX 

 

Sešit s podobným značením lze koupit ve specializovaných prodejnách.

Zkoušky hadic se provádí úplným ponořením hadic do roztoku vody s mýdlem. Od začátku šroubových spojů, do konce šroubových spojů.

Zkoušky řezáků, nástavců, rukojetí a ventilů se provádí za pomocí spreje, který je určen na zkoušky těsností. Lze použít i roztok vody a mýdla v mechanickém rozprašovači. Stříká se vždy na všechny spoje: připojení ventil – láhev, připojení manometr – tělo ventilu, připojení šroubení – hadice atd.

 

 

 

Oficiální náležitosti sepsané výrobcem:

Výrobce doporučuje archivovat příslušné návody k použití (průvodní dokumentace) a také vést provozní dokumentaci v souladu s nařízením vlády č. 378/2001Sb. ze dne 12.09.2001, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. V praxi je často vyžadováno v průběhu kontrol ze strany oblastních inspektorátů práce, a to především při prošetřování pracovních úrazů. Toto se týká především pojistek proti zpětnému šlehnutí (suchých předloh), autogenních svařovacích souprav a řezacích hořáků. Není-li tato dokumentace řádně vedena, je uživatel vystaven riziku udělení pokuty ze strana inspektorátu. Přezkoušení pojistek proti zpětnému šlehnutí (suchých předloh) je možno zajistit prostřednictvím GCE autorizovaných zkušebních středisek.

 

REDUKČNÍ VENTILY Lahvové redukční ventily jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 2503, Rozvodové redukční ventily jsou vyráběny v souladu s ČSN EN ISO 7291. V současné době dodavatelé technických plynů plní tlakové lahve na 200 bar/ resp. 300 bar. Z tohoto důvodu je z bezpečnostního hlediska nezbytně nutné, aby uživatelé používali redukční ventily, které jsou vyrobeny a konstruovány pro příslušný vstupní přetlak. Použití 150 bar ventilu na tlakové lahvi plněné na vyšší přetlak (např. 200 bar) není bezpečné. U acetylenových lahvových redukčních ventilů (lahve jsou plněny na hodnotu 25 bar), je zásadní zajistit, aby maximální výstupní přetlak nebylo možno nastavit na hodnotu vyšší než 1,5 bar. U starších typů redukčních ventilů lze nastavit hodnotu až 2,5bar. V tomto případě se uživatelé vystavují vysokému bezpečnostnímu riziku. V běžném provozu je nutno redukční ventily pravidelně kontrolovat v souladu s návodem o použití a příslušnou normou , zda nevykazují znaky mechanického poškození nebo netěsnosti. Je-li podezření, že nefungují správně nebo že nejsou těsné, je třeba je vyřadit z provozu a předat k posouzení servisnímu středisku. Výrobce doporučuje provádět pravidelnou kontrolu zařízení minimálně 1x ročně.

 

POJISTKY PROTI ZPĚTNÉMU ŠLEHNUTÍ - SUCHÉ PŘEDLOHY Výrobce doporučuje vybavit pojistkami jak lahvové redukční ventily, tak odběrná místa v rozvodu technických plynů. Toto platí pro všechny typy hořlavých plynů a kyslík. Dále je také nezbytně nutné vybavit i příslušné hořáky či rukojeti ke svařovacím hořákům vhodnými pojistkami. Výrobce doporučuje v pravidelných intervalech (1x za 6 měsíců) kontrolovat správnou funkci pojistek, a to autorizovaným zkušebním technikem). Životnost pojistek proti zpětnému šlehnutí je max. 5 let od uvedení do provozu.

 

SVAŘOVACÍ / ŘEZACÍ SOUPRAVY A ŘEZACÍ HOŘÁKY Výrobce doporučuje provádět pravidelnou kontrolu zařízení minimálně 1x ročně.

 

SVAŘOVACÍ HADICE - KYSLÍK, ACETYLEN, PROPAN, PROPAN-BUTAN Pravidelně testovat v rozsahu a lhůtách stanovených ČSN 05 0601 v intervalu 1x za 3 měsíce.


 

Jedná se pouze o informační charakter postupů, autor blogu nenese žádnou zodpovědnost za případnou újmu na zdraví či majetku, které mohou vzniknout neodbornou manipulací s autogenním zařízením.


Autor: Jiří Strachotta

Máte radu nebo připomínku k tomuto článku? Napište reakci do emailu blog@jsweld.cz.